Projekat Udruženja multiple skleroze CG: Za što više žena sa invaliditetom u javnom i političkom životu

Udruženje multiple skleroze CG: Obezbijedili VITAMINE za preko 320 svojih članica
March 5, 2021
U susret Danu podrške oboljelima: Udruženje multiple skleroze CG dodijelilo ZAHVALNICE
May 29, 2021

Realizujući zacrtane ciljeve iz 2020. godine, Udruženje multiple skleroze Crne Gore uspješno sprovode projekat OSNIVANJE MREŽE ŽENA SA INVALIDITETOM RADI ZAJEDNIČKOG UČEŠĆA U JAVNOM I POLITIČKOM ŽIVOTU, podržan od Ministarstva za ljudska i manjinska prava, a koji se danas realizuje pod patronatom Ministarstva pravde i manjinskih prava.

Obrazloženje za ovaj projekat pronašli su kroz istraživačke rezultate, a to je da žene sa invaliditetom nisu zastupljene ni u političkom ni u javnom životu, dok je veoma mali broj žena sa invaliditetom na vodećim funkcima u privatnom (ličnom ili porodičnom) biznisu.

“Iako se većina partija obavezala u statutima na uključivanje 30% manje zastupljenog pola u strukture partija, situacija je sljedeća: sve partije imaju muškarce na čelu, sve partije imaju određeni oblik Foruma žena, razvijenog do određene mjere, u smislu da u nekim slučajevima forum služi za orga­nizovanje događaja i aktivnosti, ali žene sa invaliditetom nisu zastupljene ni u jednoj političkoj partiji, makar ne na vodećim funkcijama. Iz svega navedenog se da zaključiti da su žene sa invaliditetom apsolutno skrajnute iz političkog i javnog života Crne Gore, te se primjećuje nezadovoljavajući nivo znanja o antidiskriminacionom zakonodavstvu i njegova primjena u praksi; neusklađenost crnogorskog zakonodavstva sa Zakonom o zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom i preporukama Konvencije UN o pravima osi sa Opcionim protokolom. Kada pominjemo Konvenciju UN, posebno naglašavamo član 29. Konvencije koji nalaže da se licima sa invaliditetom mora omogućiti da osiguraju efektivno i puno učešće u političkom i javnom životu na osnovama jednakosti sa drugima, neposredno ili preko slobodno izabranih predstavnika, uključujući pravo i mogućnost građana sa invaliditetom da biraju, da budu birani”, ističe predsjednica Udruženja multiple skleroze Andrijana Nikolić.

Ona napominje da u okviru postojećih političkih partija postoji Ženska politička mreža, ali sastavljena od žena bez invaliditeta i to od onih koje su odavno u politici. U parlametu Glavnog grada jedna je žena sa invaliditetom, koja je ujedno i dugi niz godina aktivna u političkom i javnom životu.

“U Skupštini Crne Gore je 20 žena što iznosi 25 % i do sada to je njihova najveća zastupljenost u istoriji ove institucije. Preciznije, 25% znači 20 žena od 81. U Vladi, među ministrima, 4 su žene, što je 30% čime su izbornim zakonom učinjeni pomaci na zastupljenosti žena sa kvotom od 30%”.

Ali, žena sa invaliditetom nema.

“Udruženje multiple skleroze Crne Gore zalaže  se za veću zastupljenost žena  sa invaliditetom javnom i političkom životu, jer crnogorsko društvo ni u kvantitativnom ni u kvalitativnom smislu ne vrednuje funkcija žene u društvu, zato imamo jasnu viziju za uključivanje što više žena sa invaliditetom u javnom i političkom životu. Zato smo pokrenuli ovaj projekat sa tendencijom osnivanja opštinskih udruženja multiple skleroze koje će voditi žene. Tokom mjeseca aprila osnovane su dvije opštinske organizacije multiple skleroze, u Baru i u Nikšiću, a do sada postoje opštinske jedinice u Bijelom Polju i u Beranama. Osnivajući mrežu nevladinih organizacija na čijem su čelu žene uspostavljamo vidljivost žena sa invaliditetom u javnom životu, jer one su zadužene da u ime opštinskih organizacija lobiraju na lokalnom nivou u korist oboljelih od skleroze multipleks. Ovo je nova snaga na opštinskim nivoima i sa sigurnošću tvrdim da ćemo jačati kapacitete lokalnih organizacija”, zaključila je Andrijana Nikolić.