Projekat „MOŽEMO SVE“

Pravo na stomatološku zaštitu i spisak izabranih ordinacija
January 11, 2019
ŽENSKA LJUDSKA PRAVA ZA ŽENE SA INVALIDITETOM
February 16, 2019

Udruženje multiple skleroze Crne Gore je izvođač projekta “Možemo sve”, po javnom pozivu br.11-11463 od 31.07.2018. i podržanog od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i potpisanog sa Zavodom 16.novembra 2018. br.02-18316.
Partneri na ovom projektu su nam NVO Mreža znanja i NVO Centar za psihološke pripreme sportista.
Cilj ovoga projekta jeste veća uključenost LSI u radno okruženje. Poznata je činjenica da se LSI zbog svog invaliditeta nerado uključuju u društvene, a sim tim i u radne tokove. Posebno ugrožena kategorija su mladi ljudi sa invaliditetom, koji su stigmatizirani i bez jakog interesa da participiraju u javnim politikama.
Naše ciljne grupe nisu samo oboljeli od skleroze multipleks, već i ostala kategorisana, nezaposlena LSI/OSI s tim što ćemo posebno voditi računa o uključivanju žena sa invaliditetom. Sva lica sa invaliditetom koja smo uključili u projekat su LSI i uredno su prijavljeni na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.
Glavne aktivnosti projekta jesu obuka LSI i njihovo zapošljavanje, u privatnom i u civilnom sektoru. Opšti ciljevi programa : Podizanje društvene svijesti o položaju LSI i značaju zapošljavanja ove ranjive kategorije društva; povećanje stepena uključenosti žena sa invaliditetom na tržištu rada;
-Uspostavljanje partnerstva u aktivnostima koje doprinose povećanju zaposlenosti lica sa invaliditetom; prevencija socijalne isključenosti osoba,koje žive sa invaliditetom; animiranje privatnog sektora za zapošljavanje LSI; edukacija o povoljnostima usljed zapošljavanja LSI; povećanje stručnih i radnih kvalifikacija lica sa invaliditetom, kao i brže uključivanje u radne i društvene procese; podrška otvaranju novih radnih mjesta I stvaranje uslova za zapošljavanje lica sa invaliditetom; ukazivanje na mogućnosti i kapacitete/LSI ; povećanje zapošljivosti osoba sa invaliditetom i prilagođavanje tržištu rada; participacija LSI u javnom i društvenom životu.
Specifičnost ovoga projekta je u osnaživanju LSI u cilju profesionalne rehabilitacije, zapošljavanja i smanjenja broja nezaposlenih LSI.
Trajanje projekta je 10 (deset) mjeseci, od čega 3 (tri) mjeseca traju obuke polaznika, a 6 (šest) mjeseci će odabrani polaznici imati zaposlenje sa svim pravima i obavezama, definisanim Zakonom.
Relevantnost projekta i opravdanost ovog projekta leži u činjenici da se isključivo zapošljavanjem, osoba sa invaliditetom može uključiti u društvo i uticati u javnim politikama ka ostvarivanju svojih prava.
Osnaživanje osoba sa invaliditetom za samostalan život i njihova sveukupna socijalizacija i integracija u društvu je misija postojanja Udruženja multiple skleroze Crne Gore koje je svojim projektnim aktivnostima u jedanaestogodišnjem periodu dokazalo ispravnost postupaka i radnji za dobrobit oboljelih od multiple skleroze. U svakoj projektnoj aktivnosti gradili smo samopouzdanje LSI sa multiplom sklerozom i nastojali približiti njihovu ulogu u društvu koju bi trebalo da prihvate kao participanti u javnim politikama, da shvate svoju vrijednost i da budu i da se osjećaju društveno korisnima.

Naš projekat “Možemo Sve” govori o potrebama osoba sa invaliditetom u cilju valorizacije njihovih radnih sposobnosti. U okviru projekta je obuka šest LSI i to 4 osobe će se obučavati: za pripremu zahtjeva, molbi, obrazaca; preuzimanje izvoda iz banke; predaja dokumentacije kod institucija i klijenata; popunjavanje i predaja naloga za plaćanje; elektronsko bankarstvo, a za tu djelatnosti biće zaduženi Izvođač, NVO UDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE CRNE GORE i projektni partner NVO MREŽA ZNANJA,
Dvije (2) osobe obučit će se za posao rekvizitera u NVO CENTAR ZA PSIHOLOŠKE POTREBE SPORTISTA. Rekviziter u sportskoj sali biće obučen za elektronski unos izdatih rekvizita i njihovo ponovno vraćanje na prvobitno stanje. Po završetku obuke zaposliće se 1 LSI u kancelariji izvođača, jedna u kancelariji projektnog partnera NVO MREŽA ZNANJA (administrativni poslovi) i dvije LSI kod drugog partnera, NVO CENTAR ZA PSIHOLOŠKE PRIPREME SPORTISTA, kao rekviziteri u sportskoj sali. Akcenat smo stavili na teško zaposlive osobe LSI (žene u srednjoj dobi i mladi). Odabir ove ciljne grupe je jednostavan: žene sa invaliditetom su više marginalizovane i kao takve, teže se zapošljavaju, posebno u srednjim godinama i zato nam je bitno da aktiviramo žene sa invaliditetom. Mladi sa invaliditetom su posebno ranjiva kategorija i zato smo se fokusirali na ove kategorije LSI.
U saradnji sa Zavodom za Zapošljavanje Crne Gore, odabrali smo 6 (šest) osoba na obuku, četiri žene srednje dobi i dvoje mladih, djevojku i momka, LSI.
Aktivnosti ovoga projekta će u potpunosti zadovoljiti identifikovane potrebe izabranih ciljnih grupa: fizički se neće umarati, a moći će biti korisni sebi i društvenoj zajednici; psihološki će im se vratiti osjećaj vrijednosti, a samim tim i samopouzdanja; materijalno će osjetiti nezavisnost i ona će im biti podsticaj da shvate život kao cjeloživotno učenje u kojem će valorizovati svoje mogućnosti u cilju novih saznanja i njihove isplativosti na tržištu rada.