Mreža organizacija OSI Crne Gore usvojila Strateški plan

PATIENTS ADVOCACY – ZASTUPANJE PRAVA PACIJENATA
May 30, 2018
Mreža organizacija osoba s invaliditetom boravila u studijskoj posjeti Briselu
December 10, 2018

Na četvrtom sastanku Mreže organizacija osoba s invaliditetom Crne Gore održanom 1. decembra 2018. usvojen je Strateški plan Mreže za period jul 2018 – decembar 2020. Strateški plan se sastoji od četiri problemska područja, swot analize, strateških i operativnih ciljeva i aktivnosti. Prilikom predstavljanja tačke, o kojoj je raspravljano već u maju ukazano je da je potrebno formirati tim za evaluaciju Plana, kao i da je potrebno u januaru 2019. razmotriti eventualne izmjene i dopune Strateškog plana, odnosno vremensko usaglašavanje pojedinih mjera i aktivnosti.

Formiran je i Radni tim za monitoring Strategije za zaštitu od diskriminacije LSI i promociju jednakosti. U okviru ove tačke predstavljene su dvije faze istraživanja o primjeni Strategije za zaštitu od diskriminacije LSI i promociju jednakosti, koje treba da sprovede Radni tim. Terensko istraživanje će obuhvatiti organizovanje fokus grupa, intervjua, upitnike, a desk istraživanje će obuhvatiti pisanje zahtjeva za slobodan pristup informacija i obradu i analizu prikupljenih podataka, kao i analizu relevantnih propisa i dokumenata ove Strategije.

Na sastanku je dogovorena i struktura koju treba da obuhvati Izvještaj o primjeni Strategije, a ona će se sastojati od tri dijela. U okviru prvog poglavlja biće prikazani rezultati desk i terenskog istraživanja. U drugom poglavlju biće data kratka analiza, odnosno presjek stanja u odnosu na Konvenciju UN o pravima osoba s invaliditetom, dok će se u okviru trećeg poglavlja definisati preporuke kako treba da glasi konkretna mjera u Strategiji, odnosno predlog inicijativa za izmjene i dopune, kako bi učinak te mjere na najadekvatniji način, uz odgovarajuće indikatore, mogao biti i praćen, odnosno vrednovan.

Razmatran je i Nacrt Memoranduma o saradnji između Mreže i dva nadležna ministarstva – MRSS i MLJMP, i dogovoreno da se u narednom periodu dostave Ministarstvima.

Takođe je, predstavljen i pregled realizovanih i nerealizovanih aktivnosti projekta ,,Umreževanjem do boljeg rada za period decembar 2018. – jul 2019. i dogovoreno je ko će biti govornici na press konferenciji koju Mreža organizuje 3. decembra, povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

Pod tačkom razno su i razmatrana tekuća pitanja od opšteg značaja za Mrežu a riječ je o Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom, i nedavnim konkursima za podršku projektima NVO, posebno problematičan i sporan je zahtjev za licenciranje usluga u zajednici.

Sastanak je organizovan u sklopu aktivnosti projekta Umrežavanjem do boljeg rada koji Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore sprovodi u saradnji s Centrom za razvoj nevladinih organizacija, a uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz program EIDHR.

Sastanku je prisustvovalo 7 predstavnika članica Mreže, konsultantkinja UMHCG- a, Marina Vujačić, i fasilitatorka Lidija Knežević.

Pripremila: Nada Boškovuć